DOKUMENTYKarty charakterystyki (SDS/MSDS)

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
Karta charakterystyki substancji (SDS/MSDS)

to dokument wymagany dla mieszanin i substancji niebezpiecznych, której format określony jest unijnym rozporządzeniem. Kartę charakterystyki należy dostarczyć najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Można wysłać wersję papierową karty charakterystyki lub w wersji elektronicznej (e-mail).

Karta charakterystyki (ang. Safety Data Sheet – SDS) składa się z 16 sekcji, której najnowszy format został określony w rozporządzeniu (UE) 2020/878 zmieniającym załącznik II do rozporządzenia REACH. Wcześniej ten dokument nazywał się MSDS czyli Material Safety Data Sheet.

Kartę charakterystyki należy dostarczyć w języku urzędowym danego kraju. Niestety ten obowiązek nie musi być spełniony, w przypadku importu produktów spoza UE. Wtedy najczęściej dostajemy dokument zbliżony do europejskiej karty charakterystyki (SDS) w języku angielskim. Często klasyfikacja przygotowana jest zgodnie z wytycznymi światowego systemu klasyfikacji GHS, zamiast z europejskim systemem klasyfikacji CLP. W takim przypadku importer musi we własnym zakresie przygotować poprawną kartę charakterystyki (SDS) zgodną z rozporządzeniem REACH.

Masz wątpliwości czy Twoja karta charakterystyki jest aktualna? Skontaktuj się z nami.

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, dostawca mieszaniny lub substancji musi sporządzić i przekazać odbiorcy produktu czy:
• Jest to substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH
• Substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH.
• Substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP
Karta charakterystyki SDS/MSDS
Karta charakterystyki SDS/MSDS
Karta charakterystyki - od kiedy obowiązuje nowy format?
• Produkty, które zostały wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2021 r., mogą mieć kartę charakterystyki w starym formacie czyli zgodną z rozporządzeniem 2015/830/WE. Nie trzeba jej aktualizować do 31 grudnia 2022 r.
• Dla mieszanin i substancji wprowadzonych pierwszy raz do obrotu po 1 stycznia 2021 r. należy dostarczyć kartę charakterystyki opracowaną w szablonie określonym w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji dla substancji i mieszanin niebezpiecznych

Przygotowanie karty charakterystyki (SDS/MSDS)
Aktualizacja już istniejących kart charakterystyki
Ocena karty charakterystyki
Przygotowanie oznakowania zgodne z CLP na etykietę
Wygenerowanie numeru UFI
Dokonanie zgłoszenia do europejskiego centrum toksykologicznego
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO