DORADZTWODoradztwo klasyfikacyjne, chemiczne oraz transportowe

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png

1/3Doradztwo ADR/IMDG

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
Doradztwo w kwestii towarów niebezpiecznych
Doradztwo chemiczne
Doradztwo chemiczne

czyli materiałów lub przedmiotów stwarzających zagrożenie w trakcie przewozów jest czymś bardzo istotnym, gdyż transportować je należy tylko zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych np. przewozu drogowego (ADR) lub morskiego (IMDG CODE). Podstawowym aktem prawnym regulującym drogowy przewóz towarów niebezpiecznych jest Umowa ADR obowiązująca obecnie w 52 państwach w tym we wszystkich krajach europejskich. Przewóz morski towarów niebezpiecznych reguluje Kodeks Morski (IMDG CODE) będący aktem prawnym o zasięgu światowym.

Realizacja przewozu towarów niebezpiecznych jest skomplikowana i wymaga znajomości wielu przepisów zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie w tym zakresie.

Na naszą ofertę składa się kompleksowe doradztwo w zakresie spełnienia wymagań wynikających z tych przepisów.

Nasza oferta:

Wyznaczenie doradcy ADR (DGSA)
Przygotowanie rocznych sprawozdań dla przedsiębiorstwa oraz właściwych władz
Szkolenie pracowników różnego szczebla w wymaganym zakresie
Przeprowadzenie audytów wstępnych (audyt "0") oraz kontrolnych
Przygotowanie procedur, wytycznych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych
Przygotowanie dokumentów transportowych (CMR, DGD, DGN)

2/3Doradztwo REACH

Obowiązki producentów i importerów substancji i mieszanin

Europejskie rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), weszło w życie 1 czerwca 2007r. Określa ono zasady pozwalające na bezpieczne wprowadzanie produktów w postaci substancji i mieszanin.

Przepisy rozporządzenia REACH bazują na zasadzie, która wymaga od producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów zagwarantowania, że substancje, które produkują lub wprowadzają do obrotu, a także stosują, są przebadane i nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka i na środowisko.

Obowiązki związane z rejestracją REACH dotyczą (z pewnymi wyjątkami) substancji produkowanych bądź importowanych, w postaci własnej lub w mieszaninie, a także pod pewnymi warunkami w wyrobach w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

Rozporządzenie REACH poza obowiązkiem rejestracji substancji, nakłada na producentów i importerów dodatkowe wymagania m.in.: uzyskanie zezwolenia dla określonych zastosowań substancji wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH czy też obowiązek dostarczenia przy pierwszej dostawie karty charakterystyki. Wszystkie rozporządzenia określające format karty charakterystyki są rozporządzeniami wykonawczymi do rozporządzenia REACH. Karta charakterystyki (SDS) to dokument wymagany dla każdej substancji bądź mieszaniny niebezpiecznej.

Jeśli jesteś importerem, dystrybutorem, producentem, dalszym użytkownikiem i masz wątpliwości czy spełniasz wszystkie wymagania rozporządzenia REACH, nie wiesz czy Twoje karty charakterystyki i etykiety są poprawne – skontaktuj się z nami.

3/3Doradztwo chemiczne

CLP/GHS

GHS to światowy system ujednoliconych kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. W Europie ten system ujednoliconej klasyfikacji został wdrożony przez rozporządzenie CLP (1272/2008/WE), które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych.

Dlatego wszystkie niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej należy odpowiednio sklasyfikować i oznakować zgodnie z wytycznymi rozporządzenia CLP. Klasyfikacja i oznakowanie są przedstawione w karcie charakterystyki w sekcji 2, a następnie przeniesione na etykietę produktów chemicznych. Sam format karty charakterystyki został określony w rozporządzeniach wykonawczych do REACH – aktualnie obowiązującym formatem karty charakterystyki jest ten określony w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Karty charakterystyki nie są wymagane dla takich produktów jak gotowe kosmetyki, produkty spożywcze, pasze. W praktyce w przypadku transportu takich produktów karta charakterystyki może być wymagana np. przez przy przewozie drogą morską.

Jeśli masz wątpliwości czy potrzebujesz karty charakterystyki – skontaktuj się z nami. Wszystkie produkty wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2021 r. powinny mieć już przygotowane karty charakterystyki w nowym formacie.

Przepisy CLP:

Których produktów dotyczy rozporządzenie CLP?
Rozporządzenie CLP dotyczy wszystkich substancji i mieszanin niebezpiecznych z wyjątkiem produktów w opakowaniach końcowych, które zostały wymienione poniżej.

Rozporządzenie CLP nie dotyczy następujących produktów w opakowaniach gotowych przeznaczonych dla ostatecznego odbiorcy:
• produktów kosmetycznych,
• produktów leczniczych,
• weterynaryjnych produktów leczniczych,
• wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub używane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim,
• żywności lub pasz

Pomożemy Państwu właściwie sklasyfikować wytwarzane bądź importowane produkty. Skontaktuj się z nami już dziś!
Zgłoszenia do ELDIOMu - czy nadal się je wykonuje?
System zgłoszeń Eldiom działa dla produktów przeznaczonych dla użytkowników przemysłowych. Takie karty należy zgłaszać do Eldiomu do 1 stycznia 2025 r.

Natomiast mieszaniny przeznaczone dla konsumentów i użytkowników profesjonalnych wprowadzone na teren UE pierwszy raz po 1 stycznia 2021 r. wymagają już zgłoszenia do europejskiego centrum toksykologicznego.
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO