DORADZTWODoradztwo CLP/GHS

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
System GHS

GHS to światowy system ujednoliconych kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. W Europie ten system ujednoliconej klasyfikacji został wdrożony przez rozporządzenie CLP (1272/2008/WE), które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. Kategorie zagrożeń można podzielić na: zagrożenia dla człowieka, zagrożenia fizykochemiczne i zagrożenia dla środowiska. Te zagrożenie przedstawione zostały przez zwroty H np. H290 Może powodować korozję metali. H302 Działa szkodliwie po połknięciu., H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Właściwa klasyfikacja produktu

Po dokonaniu właściwej klasyfikacji produktu i biorąc pod uwagę zagrożenie jakie stwarza produkt dla użytkownika należy wskazać właściwe środki ostrzegawcze tzw. zwroty P np. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Rozporządzenie CLP a Unia Europejska

Dlatego wszystkie niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej należy odpowiednio sklasyfikować i oznakować zgodnie z wytycznymi rozporządzenia CLP. Klasyfikacja i oznakowanie są przedstawione w karcie charakterystyki w sekcji 2, a następnie przeniesione na etykietę produktów chemicznych. Sam format karty charakterystyki został określony w rozporządzeniach wykonawczych do REACH – aktualnie obowiązującym formatem karty charakterystyki jest ten określony w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Karty charakterystyki nie są wymagane dla takich produktów jak gotowe kosmetyki, produkty spożywcze, napoje, pasze, leki, produkty lecznicze weterynaryjne. W praktyce jednak w przypadku transportu takich produktów karta charakterystyki może być wymagane np. przez armatora przy przewozie drogą morską.

Doradztwo CLP

Jeśli masz wątpliwości czy potrzebujesz karty charakterystyki – skontaktuj się z nami.

Wszystkie produkty wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2021 r. powinny mieć już przygotowane karty charakterystyki w nowym formacie.

Pomożemy Państwu właściwie sklasyfikować wytwarzane bądź importowane produkty.

Doradztwo CLP/GHS
Doradztwo CLP/GHS
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO